SİLİVRİ SANAYİCİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

(DEĞİŞEN MADDELERİYLE BİRLİKTE YENİ ŞEKLİ)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

            DERNEĞİN ADI     :
MADDE-1)Derneğin Adı: Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği’dir.
Derneğin kısa adı: SİLİVRİ-SİAD’dır. Derneğin merkezi SİLİVRİ’dir.
DERNEĞİN AMACI:
MADDE-2) Derneğin amacı, T.C. Anayasasının öngördüğü prensipleri ve Atatürk ilkelerine uygun olarak faaliyet gösteren, bölgesel kalkınma yoluyla topyekûn kalkınmayı amaçlayan, teknolojik gelişmeye katkıda bulunarak, yüksek teknolojiye ulaşabilmek için teknoloji transferlerini sağlamaya çalışan ve risk sermayesi için gerekli alt yapıyı hazırlayan yabancı sermayeyle ortaklıklar yaparak ulusal firmalarımıza uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmaya yönelik, sivil toplum olma özelliğine sahip ülke menfaatleri çerçevesini de topluma hizmet ve üyelerine bilgi sağlamak ve ulusal çıkarlarımıza uygun çağdaş ve demokratik ülkelerin aynı paraleldeki mesleki kuruluş ve diğer örgütleri arasında Dünya çapında dostluk ve iletişimler kurmak yolunda uluslararası anlayış, iyi niyet, barış ve işbirliği olgusunu geliştirmek amacıyla SİLİVRİ SANAYİCİ ve İŞADAMLARI olarak hizmet vermek.
DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI:
MADDE-3) A-ULUSAL ALANLARDAKİ FAALİYETLERİMİZ
A-1Ulusal kalkınmamızın bilinçli ve rasyonel olmasını sağlamak üzere, sanayici ve işadamları ile hizmetler sektörü, bankacılık, mali sektörler, diğer finans kuruluşlar, yardımcı hizmetler, eğitim kurumları, sendikaları, mahalli idare ve belediyeler, üniversiteler, diğer sivil toplum örgütleri, Devlet Kurumları ile mesleki, sosyal ilişkilerini sağlamak.
A-2Türkiye çapındaki diğer dernekler ile birlikte Sanayici ve İşadamlarının sektörel bazda organizasyonlarını, örgütlerini sağlamak, bilgi ve pazar desteklerine yardımcı olmak, Ulusal ve Uluslararası boyutta kredilendirilmelerinde proje geliştirmek, referans destekler sağlamak.
A-3Üyeleri olan sanayici ve işadamlarının eğitim ve bilgilerini arttırmak amacıyla her türlü seminer, konferans, panel ve toplantılar tertip etmek.
A-4Araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak ve amaçlarına yönelik olarak bilimsel araştırma yapan Yurt içi ve Yurt dışı kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve destek sağlamak.
A-5Üyelerine mesleki bilgi ve kendi aralarında iletişim sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi, gazete, radyo ve TV yayın organları ve teşebbüslerini kurmak.
A-6Dernek kendi amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkuller, menkul mallar edinme, personel istihdam etme, sahibi olduğu varlıkları rehin etme, ipotek verme ve gerektiğinde sahibi olduğu varlıklar üzerinde krediler alma, leasing yolu ile mal edinme, kiraya verme her türlü menkul ve gayrimenkuller kiralayabilir.
A-7T.C. Anayasası, dernekler kanunu ve ilgili diğer yasaların imkân verdiği veya imkân vereceği her türlü üst kurumlar, birlikler, federasyon ve konfederasyonlara katılabilir, amacına uygun olabilecek vakıflara iştirak edebilir.
A-8Kalkınmamızın dengeli ve sosyal güvenlik içinde olması gerektiği ve sermaye emek ve teşebbüsün birbirini tamamlayan ana unsurlar olduğuna inanarak işçi, işveren işbirliğini yurt kalkınmasında en verimli ve en faydalı bir yönde gelişmesine yardımcı olur.
A-9Yatırımları toplum yararına gerektirdiği önceliklere, ihracatı teşvik edecek döviz sağlayacak, verimli alanlara yöneltecek ve kalkınma planlarına yardımcı olacak çalışmaları teşvik eder, sınaî kalkınmayla ilgili özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.
A-10Ülke ekonomisi ve bölgemiz için uygun görülen konularda proje yarışmaları düzenler ve derece alanlara nakdi veya aynı ödüller verebilir.
A-11Aynı amaç için kurulmuş diğer SİAD‘lar ( Sanayici ve İşadamları Dernekleri ) ile işbirliğine girebilir veya bir araya gelen SİAD‘lar ile ortaklaşa kurulan Federasyon, Konfederasyon, Konsey, Vakıf ve ayrıca derneklere üye olabilir ve bu kuruluşlara aidat ödeyebilir.
B- ULUSLARARASI FAALİYETLER
B-1Dernek amaçlarına yönelik olması koşulu ile kendi bölgesi ve ülke kalkınmasına hizmet verebilecek dünya çapında diğer kuruluşlar ile iyi niyet, dostluk ve mesleki dayanışma ilişkileri kurar.
B-2Ülkemizin diplomatik ve uluslararası ilişkileri paralelinde bağlı bulunduğu AB ülkeleri, Karadeniz ekonomik işbirliği ülkeleri, Türkî Cumhuriyetleri, İslam kalkınma örgütü üyeleri, RCD, NATO üyesi ülkeler ve yetkili makamların izin vereceği diğer Dünya ülkeleri ile mesleki ve iş hayatını ilgilendiren konular çerçevesinde ilişkilerde bulunmak, bu konulardaki uluslararası kuruluşlara üye olmak, buna benzeyen kuruluşların çeşitli komitelerinde ve organlarında görev almak, mesleki hizmetleri koordine etmek.
B-3Yabancı sermayenin ülkemize gelmesini sağlamak ve yeni teknolojiler ile üyelerimizi bilgilendirmek amacına yönelik uluslararası mesleki konferanslar tertip etmek.
B-4Yabancı finans kurumları ile bölgesel ve ülke genelinde üye şirket ve işadamlarımızın referans bilgi güven ve işbirliğini temin etmek.
B-5İş ve sanayi gelişimini temin etmek için uluslar arası iş birliği içinde bulunduğu kurumlar ile üniversite ve diğer eğitim kuruluşları çerçevesinde genç girişimci ve üniversite öğrencilerine çırak ve mesleki eğitim öğrencilerine Yurt içinde ve dışında eğitim imkânları sağlamak.
B-6Uluslar arası ilişkiler çerçevesinde ülke sayısı ve iş hayatını tanıtıcı iş ve meslek elemanları değişim ve eğitim programları düzenlemek, Fuar, Kongre ve diğer organizasyonları tertip etmek.
DERNEK KURUCULARI
MADDE-4) Dernek kurucularının isimleri, uyrukları, ikametleri ekli listede belirtilmiştir.
MADDE-5)Dernek din ve siyasetle uğraşmaz, her türlü bölücülük ve ayrılığın karşısındadır, dernekler yasasının yasakladığı tüm durum ve eylemlerden kaçınır.
 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

 
DERNEK ÜYELİĞİ
MADDE-6) Derneğin iki tür üyesi vardır.
a) Asil üye
b) Şeref üyesi
 
MADDE-7)Derneğe asil üye olabilmek için;
     a)Derneğin amaçlarını kabul etmiş,
     b)Medeni hakları kullanma yeteneğine sahip,
     c)Kamu haklarından kısıtlanmamış ve men edilmemiş,
     d)Ağır hapis cezasına, taksirli suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezasına
çarptırılmamış, yüz kızartıcı suçlardan ya da dernek yasasının yasakladığı
dernekleri kurmak, önetmek suçlarından kesinlikle bir biçimde cezalandırılmamış.
     e)Türk vatandaşı olmayanların ayrıca ikametgâh belgelerini vermiş olmaları
gerekir.
 
Bu özellikleri taşıyan, sanayide fiilen çalışan kuruluşların temsilcileri ve özel kişiler derneğe üye olabilirler, üye olmak isteyenler ( akrabalık ilişkisi olmayan ) bir tanesi dernekte iki yılını doldurmuş olmak kaydıyla 3 üyenin önerisini taşıyan dilekçeleri ile yönetim kuruluna başvururlar. Yönetim Kurulu üyeliği kabul edip etmemekte serbesttir. Ancak Yönetim Kurulu başvuruyu olumlu ya da olumsuz 90 gün içinde karara bağlamak ve sonucu dilekçe sahibine yazı ile bildirmek zorundadır. Yönetim Kurulu üyeliğe kabul kararını Onur Kurulu’nun da görüşünü alarak oybirliği ile verir.
ŞEREF ÜYELİĞİ:
MADDE-8) Derneğe şeref üyesi olmak için;
a) Asil üyelik koşullarını taşımak,
                b)Bilim, sanayi ve iş dünyasında ulusal ve uluslararası çalışmaları ile tanınmış
olmak,
    c)Derneğe önemli yardımları geçmek,
    d)Silivri sanayi ve iş hayatına önemli yardımlarda bulunmak.
 
Şeref üyeleri, Yönetim Kurulunun oy birliği ile alınmış kararı ile Genel Kurulun onayına sunulur. Şeref üyeleri genel kurula katılıp söz alabilirler, ödenti ödemeleri kendi isteklerine bağlıdır. Oy kullanamazlar, dernek organlarında görev alamazlar. Yabancı uyruklu şeref üyeleri için ikametgâh belgesi aranmaz.
 
ÜYELİKTEN AYRILMA:
MADDE-9) Ayrılma isteğini yazıyla bildirmiş olan üyeler dernek üyeliğinden çıkmış olurlar. Ayrılan üyeler, ayrılma tarihine kadar olan ödenti borçlarından sorumludurlar.
 
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
MADDE-10) Aşağıdaki durumların varlığında yönetim kurulu kararı ile üyelik kaydı silinir.

 1. Üyelik koşullarının sonradan yitirilmesinde,
 2. Ödenti borcunun, iadeli taahhütlü mektup ile yollanan yazılı bildiriminin alınmış olmasına rağmen 30 günlük sürede özürsüz olarak ödenmemesi durumunda,
 3. Derneğin amacına aykırı davranmak, yöneticilerin yetki ve görevlerinin yerine getirilmesine güçlük çıkarmak, çalışma düzenini bozmak, sakıncalı tutum ve davranışlarda bulunmak nedeni ile yönetim kurulunun önerisi ve onur kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır.

Yönetim Kurulu, Onur Kurulu kararına kadar, çıkarılması istenen üyenin dernek çalışmalarına ya da organların toplantısına katılmasını yasaklayabilir. Üyelikten çıkarma bildirimi Onur Kurulunca yazılı olarak yapılır. Onur Kuruluna karşı çıkan üyenin ilk toplanacak Genel Kurula yazılı itiraz hakkı vardır. Genel Kurul; itiraz üzerine konuyu gündeme alıp görüşmek zorundadır. Genel Kurul isterse, çıkarılması istenen üyeyi dinleyebilir. Üye, kendisi ile ilgili karar verecek Genel Kurul toplantısında oy kullanamaz. Dernekten çıkan veya çıkarılan üyeler önceden derneğe yaptıkları bağış ve ödentileri geri isteyemezler. ( b ) bendine göre üyelikten çıkarılanlar, Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile tekrar üye yapılabilirler. Ancak bu kişilerin birikmiş ödenti borçlarını ödemeleri gerekir.
 
 
 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİRLİĞİN ORGANLARI, KURULUŞLARI, ÇALIŞMALARI, GÖREV VE YETKİLERİ

ORGANLAR:
 
MADDE-1)Derneğin organları şunlardır.

 1.   Genel Kurul
 2.   Yönetim Kurulu
 3.   Denetim Kurulu
 4.   Onur Kurulu

GENEL KURUL:
MADDE-12)  Genel Kurul; Derneğin en yetkili ve en üst organı olup, asil üyelerden oluşur.
Dernek tüzüğüne göre dernek genel kuruluna katılma hakkı olan üyelerden oluşur. Olağan
Genel Kurul Toplantısı üç yılda bir OCAK ayı içinde yapılır.
 
GENEL KURUL ÇAĞRI USULU
MADDE-13) Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az 15 gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Ancak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Tüm yıllık aidatlarını ödemiş üyeler Genel Kurula katılabilir. Şeref üyeleri toplantıya katılıp görüş bildirebilir, ancak oy kullanamazlar.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
TOPLANTI YERİ:
MADDE-14) Genel Kurul toplantıları yönetim kurulunun tespit edeceği yerde yapılır.
 

TOPLANTI DÜZENİ, GÜNDEMİ, YÖNTEMİ VE KARAR SAYISI

MADDE-15) Genel kurul iki biçimde toplanır.

 1. Olağan toplantı;13. Maddeye uygun olarak Yönetim Kurulu’nun çağırdığı ve

düzenlediği toplantıdır. Gündemi yönetim kurulu saptar. Gündem dışı konuların görüşülmesi
ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte birinin ( 1/5 ) görüşme istemini yazılı
olarak genel kurul başkanlığına vermesi ile mümkün olabilir. Bu şartların sağlanması
durumunda verilen önergede istenen konunun gündeme alınması ve görüşülerek karara
bağlanması zorunludur. Gündemde yer almayan konular görüşülemez.
 
B) Olağanüstü toplantı;Dernek başkanı, yönetim ya da denetim kurulunun gerekli gördüğü
durumlarda veya birlik üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine yönetim kurulu
tarafından en geç bir ay içinde olağanüstü toplantı çağrısı yapılması zorunludur. Yasaya
uygun çağrı yerine getirilemez ise dernek başkanı, denetleme kurulu ya da olağanüstü toplantı
isteyen üyelerden birinin başvurusu üzerine Silivri Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak
birlik üyelerinden üç kişilik bir kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir. Olağanüstü
toplantılarda yalnız gündem konusu olan konular görüşüleceğinden toplantı ile birlikte
gündem maddesinin bildirilmesi zorunludur. Olağanüstü toplantılar içinde tüzüğün 13.
maddesi uygulanır.
 
MADDE-16) Genel Kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki
adlarının karşısına imzalarını atarak toplantıya girerler. Toplantının başlayabilmesi için
tüzüğe göre katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının bulunması zorunludur.
Bu durum bir tutanakla saptanır.( İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıya
birlik yönetim ve denetleme kurulları asil üye tam sayısının toplamının iki katından çok
üyenin katılması gerekir.) Yeter sayı sağlandığı zaman durum bir tutanakla saptanarak
toplantı başlatılır. Toplantıyı dernek başkanı ya da görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi
açar. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için açık oyla bir genel kurul başkanı ile bir başkan
vekili ve iki yazman seçilir. Toplantıyı genel kurul başkanı yönetir. Üyelerin bir oy hakkı
vardır. Üyeler oylarını sadece kendileri kullanırlar, yetki belgesi ile oy kullandırılamaz.
Kararlar özel gerekçe olmadıkça açık oyla ve salt çoğunlukla alınır. Yazmanlar, toplantı
tutanağını düzenler ve genel kurul başkanı ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün
tutanak ve belgeler yeni seçilmiş yönetim kuruluna bir belge karşılığında teslim edilir.
 
GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ:
MADDE-17) Aşağıdaki hususlar Genel Kurulun görev ve yetkileri içindedir.

 1. Yönetim, denetleme ve onur kurulları üyelerini yedekleri ile birlikte seçmek
 2. Dernek tüzüğünü değiştirmek,
 3. Yönetim, denetleme ve onur kurulu raporlarını görüşüp yönetim kurulunu ibra etmek,
 4.  Bütçe tasarısını görüşüp, kesin biçimini vermek,
 5. Dernek için taşınmaz malların satın alınmasına, mevcut malların satılmasına karar, bu konuda borçlanma için yönetim kuruluna yetki verme,
 6. Derneğin federasyon veya konfederasyonlara katılması veya ayrılmasına karar vermek,
 7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 8. Birliğin feshine karar verilmesi,
 9. Üyelikten çıkarılma kararlarının kesinleştirilmesi,
 10. Tüzüğün, denetleme hükümleri ve medeni kanunun genel kurula tanıdığı hak ve yetkileri kullanıp görevleri yerine getirmek,
 11. İbra edilemeyen yönetim kurulu hakkında dava açılıp açılamayacağını kararlaştırmak,
 12. Yönetim Kurulu tarafından sunulan yönetmelikleri onaylamak veya onaylamamak,

 

OY KULLANMA VE DERNEK ORGANLARININ SEÇİMİ

USUL VE ŞEKİLLERİ:
MADDE-18) Dernek organlarının seçimi gizli oyla yapılır. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş oy pusulalarının bir sandığa atılması suretiyle kullanılır. Oy vermenin bir sonucu belirlenir. Genel kurul divanı açık oylarla teşekkül ettirilir, aidatını ödemiş olmak koşuluyla her üye genel kurulda yalnız kendisi oy kullanabilir.

YÖNETİM KURULU, SEÇİMİ, KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ, KURULUŞU:
MADDE-19) Yönetim kurulu, genel kurulca asil üyeler arasından üç yıl için gizli oyla
seçilen 11 üyeden oluşur, oy sırasına göre11 üye de yedek üyeliğe seçilmiş olur. Süresi biten
üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu seçimden sonra yapacağı ilk
toplantıda kendi arasından üç yıl için bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve
bir genel sayman üye seçer. Yönetim Kurulu asil üyelerinden boşalma olması durumunda oy
sırasına göre yedek üye göreve çağrılır, sıralamada oy sayısı eşit olursa kura ile belirlenir.
 
YÖNETİM KURULU NUN GÖREVLERİ:
MADDE-20) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

 1. Derneği temsil etmek ya da bu hususta üyelerden bir ya da bir kaçına yetki vermek,
 2. Dernek üyeleri arasından üç kişilik istişari nitelikte bir “Üye Başvurularını Değerlendirme Kurulu ” seçmek ve yetkilendirmek, ayrıca üyeliğe alma veya üyelikten çıkarmayı onur kuruluna önermek,
 3. İhtisas komisyonları ve çalışma komiteleri oluşturmak,
 4. Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dönem bütçe tasarısını hazırlayıp genel kurula sunmak,
 5. Yıllık çalışma raporunu hazırlamak, programı düzenleyip uygulamak, genel kurulu toplantılara çağırmak, açmak, genel kurul, denetleme ve onur kurulunun kararlarını yerine getirmek,
 6. Genel kurul, yasalar ve tüzüğün yüklediği görevleri yerine getirmek,
 7. Dernek çalışanlarını işe almak, işten çıkarmak, bütçeye göre ücretlerini saptamak,
 8. Dernek bütçesinde bölümler ve maddeleri açmak, gelirleri kabul edip giderleri onaylamak,
 9. Dernek başkanını, başkan yardımcısını, genel sekreter ve saymanı seçmek,
 10. Genel kurul ve yönetim kurulunca yapılan seçim sonuçlarını ve alınan önemli kararları üyelere duyurmak,
 11. T.C. uyruklu olmayanların üyeliğe kabulü için yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirmek,
 12. Derneğin amaç ve etkinliklerini gerçekleştirmesi hususunda yönetmelikler hazırlamak, uygulamaya koymak, genel kurula sunmak,

Yönetim kurulu en az ayda bir kez salt çoğunlukla yönetim kurulu başkanının, başkanlığında toplanır. Başkanın olmaması halinde toplantıya başkan yardımcısı başkanlık eder. Kararlar salt çoğunlukla yapılır. Aksi kararlaştırılmamış ise kararlar açık oyla alınır. Kapalı oylamalar hariç eşitlik halinde başkanın oyu üstün tutulur. Geçerli özrü olmadan üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin yönetim kurulundaki sıfatı sona erer.
GÖREV BÖLÜMÜ:
MADDE-21BAŞKAN; Yönetim kurullarına başkanlık eder. Derneğin tüzel kişiliğini gerçek ve tüzel kişiler katında ve yargı organlarında temsil eder. Dernek adına resmi evrakları imzalar resmi makamlara karşı derneği temsil eder. Derneğin ve yönetim kurulunun başkanıdır. Derneğin çalışmalarını yürütür, görevlileri denetler, yönetim kurulu kararlarını yerine getirir, genel kurulu toplantıya çağırabilir, genel kurulu açar.
BAŞKAN YARDIMCISI; Başkanın yokluğunda ona ilişkin görevleri yerine getirir.
Olağan durumlarda başkana yardım eder. Derneğin yazı işlerini yönetir ve yürütür. Derneğin sözcülüğünü yapar, defter, tutanak ve raporların düzenlenmesinden sorumludur. Başkanla birlikte yönetim kurulu gündemini hazırlar.
 
  GENEL SEKRETER;Dernek defterlerini tanzim eder, dernek adına evrakları
başkan ile birlikte imzalama yetkisine sahiptir. Muamelatta ilgili bütün evraklarla, genel sekreter ilgili ve görevlidir.
 
  GENEL SAYMAN;Derneğin akçalı işlerinden sorumludur, Derneğin gelir – gider
hesaplarını tutmak, dernek alındı belgelerini, fatura ve makbuzlarını muhafaza eder, dernek paralarını başkanın veya yetki verilen bir üyenin imzası olmak koşulu ile bankalardan para çekmek saymanın yetkisi dahilindedir. Hesap raporunu ve bütçe tasarısını hazırlayıp yönetim kuruluna sunar.
 
 ÜYELER;Amacın gerçekleşmesi için yönetim kurulu görev ve yetkilerine giren
hususlarda çalışarak başkan, sekreter ve sayman üyeye yardım ederler. Yönetim kurulu kararı ile verilen işleri yerine getirirler. Bağlı komisyon ve çalışma komitelerin faaliyetlerine katılırlar, nezaret ederler.
 
 
DENETLEME KURULU:
MADDE-22) Genel kurul tarafından gizli oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden kurulur. Yılda en az üç kez denetleme yapar ve sonuçlarını yönetim kurulu ve onur kuruluna bildirerek raporu genel kurula sunar. Zorunlu durumlarda genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını yönetim kurulundan ister.
ONUR KURULU:
MADDE-23) Onur Kurulu derneğin en yüksek danışma organıdır. Genel kurul tarafından gizli oyla seçilen en az 5 üyeden oluşur. Üye sayısı yönetim kurulu önerisi ile genel kurul tarafından arttırılabilir. Eski dernek başkanları tabii üye olarak seçimlerde onur kuruluna adaydırlar. İlk toplantıda kendi aralarında bir başkan seçerler. Kararlarını salt çoğunlukla alır eşitlik halinde başkanın oyu üstündür.
Onur kurulunun görevleri şunlardır;

 1. Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe alınacak ve üyelikten çıkarılması teklif edilen üyelerin durumunu görüşür. İncelemeleri dosya üzerinde yapar, gerekirse çıkarılması istenen üyenin yazılı ya da sözlü savunmasını alır, tanık dinleyebilir, delil toplayabilir.
 2. Alınacak üye için yönetim kuruluna görüş bildirir.
 3. Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek için hazırlanacak program ve stratejileri değerlendirmek, önerilerde bulunmak,
 4. Dernek çalışmalarını amaçlarına uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek gerekli tedbirleri tavsiye etmek.
 5. Silivri tarım, turizm, sosyal ve kültürel yaşam, sanayi ve iş hayatıyla ilgili sorunları tespit etmek ve alınacak tedbirlere ışık tutmak.

 
ŞUBELERİN KURULUŞU:
MADDE-24) Derneğin şubesi yoktur.
 
SEÇİM SONUÇLARININ İDAREYE BİLDİRİLMESİ:
MADDE-25) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından yönetim, denetim onur kurullarına seçilen asil ve yedek üyeleri içeren genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir.
 
 
 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

 
DERNEK GELİRLERİ:
 
MADDE-26) Derneğin gelir kaynakları;

 1. Giriş ödentileri, üye ödentileri ve katılım payları
 2. Dernek tarafından yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. Bağış ve yardımlar,
 5. İlgili makamların izni ile kabul edilecek ve sağlanacak iç ve dış kaynaklı gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardır.

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri Bakanlığının izniyle olur.
Üyeler girişte; Giriş ödentisi, her yıl da üye ödentisi öderler, ödeme şekli ve zamanı yönetim kurulunca belirlenir. Giriş ödentisi ve yıllık ödentiler, her yıl için günün ekonomik koşullarına göre genel kurulca tespit edilir.
Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunamaz.
Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır, giderler harcama belgesiyle yapılır.
 
KOMİSYONLAR VE KOMİTELER:
MADDE-27) Dernek yönetim kurulu, amaçlarını gerçekleştirme çalışmalarını daha başarılı sonuçlara ulaştırmak için komisyonlar ve çalışma komiteleri kurar ve kaldırabilirler. Dernek üyelerinden oluşacak bu komisyon ve komitelere derneğe üye olmayan ancak uygun görünen kişilerde alınabilir. Bu komisyon ve çalışma komitelerinin faaliyetlerini koordine etmek için yönetim kurulu üyelerinden de bir üye görevlendirilebilir. Komisyon ve komite çalışmalarını düzenleyecek yönetmelik ve önergeler yönetim kurulunca hazırlanır.
 
 
 
DERNEĞİN DENETİMİ:
MADDE-28) Derneğin yönetim yerleri müesseseleri ve her çeşit eklentiler defterleri hesap ve işlemleri İçişleri Bakanlığı ve en büyük mülki amir tarafından her zaman denetlenebilir. Denetleme sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter, belge ve yazıların gösterilmesi ve verilmesi yönetim yerleri ve eklentilerine girme istemlerinin yerine getirilmesi zorunludur.
 
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
MADDE-29)Derneğin iç denetimi; Başkanlar, sekreterler ve saymanlarca yapılır. Yönetim kurulu, uzman kişiler görevlendirerek kendi adına özel ve geçici denetim yaptırabilir. Genel kurulca seçilmiş denetleme kurulu üyeleri dernek iş ve işlemleri ile muhasebesini her zaman, her yönü ile denetleyebilirler.
 
DEFTER VE KAYITLAR:
MADDE-30) Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1. Karar Defteri:Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2. Üye Kayıt Defteri:Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.
3. Evrak Kayıt Defteri:Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4. Demirbaş Defteri:Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5. İşletme Hesabı Defteri:Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri:Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir
Dernekçe tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.
 
 
 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SON KURALLAR VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
MADDE-31) Tüzük değişikliği genel kurulda hazır üyelerin 3/4 oyuyla yapılır. Gündemde bu hususta madde yoksa önerge ile eklenemez. Değişiklik için olağanüstü genel kurul düzenlenmelidir.
 
DERNEĞİN FESHİ:
MADDE-32) Derneğin feshine karar verilebilmesi için bu konudaki gündemi görüşen genel kurula, dernek üyelerinin en az 2/3 ünün katılması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler 13. maddeye göre yeniden toplantıya çağrılırlar ve bu ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun konu görüşülebilir, ancak kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınması gerekir. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde yörenin mülki amirine bildirilir.
 
FESİH VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ:
MADDE-33)Derneğin feshi durumunda mal varlığı genel kurul kararı ile herhangi bir hayır kurumuna bağışlar, böyle bir karar alınmazsa veya alınamazsa mallar Hazineye kalır.
 
UYGULANACAK KURALLAR:
MADDE-34) Bu tüzükte hakkında kural bulunmayan konu ve durumlarda öncelikle dernekler yasası, daha sonra medeni yasa uygulanır. Bunlarda da çözüm getirecek açıklık yoksa ilgili düzenlemelerden yararlanılarak genel kurul kararı ile sonuca varılır.
 

GEÇİCİ MADDELER

 
MADDE-1) Kurucu üye ..8.. kişi olup; Geçici yönetim kurulu 7 kişiden oluşur. Derneğin bütün organları yapılacak ilk genel kurul toplantısı ile oluşturulur.
MADDE-2) Dernek en geç kuruluşunu takip eden 6 ay içinde ilk genel kurulunu toplar.
 
MADDE-3)Üç maddeden ibaret geçici maddeler derneğin ilk genel kurul toplantısından sonra yürürlükten kalkar. Yönetim kurulu, genel kurulca seçilmiş olması nedeniyle Geçici Yönetim Kurulu nun da görevleri sona erer.
İş bu tüzük 34 madde ve 3 geçici maddeden ibarettir.

Menü